ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Προτάσεις Καινοτομίας)ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Με την συμμετοχή 120 επιχειρηματιών & στελεχών και Εκπροσώπων φορέων της Ηπείρου που εργάσθηκαν σε ομάδες εργασίας ανα κλάδο επιχειρηματικότητας

 

 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΣΗΜΟΥΡΓΙΑΣ (ομάδα εργασίας με 12 μέλη)

α) Προώθηση προϊόντων
1. Έκδοση video με τα προϊόντα και τους δημιουργούς
2. Έκδοση καταλόγου εργαστηρίων και σημείων πώλησης
3. Έκδοση σήματος προϊόντων τοπικών παραδοσιακών εργαστηρίων
4. Λειτουργία διαρκούς έκθεσης στο ΚΕΠΑΒΙ
5. Χρήση του Internet ως σημείο προώθησης
6. Παρουσίαση των εργαστηρίων ως μουσείων - χώρων εκτέλεσης παραδοσιακής εργασίας
β) Διαφοροποίηση - Νέα προϊόντα
7. Χρήση άλλων πολύτιμων μετάλλων & λίθων μαζί με το ασήμι
8. Εισαγωγή νέων σχεδίων ή χρήση μοτίβων από το παρελθόν
γ) Τυποποίηση - Πιστοποίηση
9. Ενσωμάτωση διαδικασίας για έκδοση πιστοποιητικού γνησιότητας
10. Διερεύνηση συνθηκών προστασίας προϊόντων από τα εισαγόμενα
11. Εισαγωγή νέων μεθόδων συσκευασίας και bar coding
12. Καθιέρωση κωδικών παραγωγής
δ) Νέες μορφές κατάρτισης
13. Συμμετοχή των επιχειρηματιών ως εκπαιδευτών στα προγράμματα κατάρτισης
14. Συμμετοχή των επιχειρηματιών ως εκπαιδευτών στις σχολές ασημουργίας του ΟΑΕΔ
15. Υποχρεωτική απόκτηση πτυχίου σχολής ΟΑΕΔ για την έναρξη επαγγέλματος

ε) Χρηματοδοτικό πλαίσιο
16. Χρηματοδότηση βάσει ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης
17. Χρηματοδότηση - προσφορά χαμηλότοκων δανείων για εξοπλισμό έως 30 εκ. Δρχ.
18. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας με ειδική για τον κλάδο διαδικασία
19. Χρηματοδότηση αγοράς πρώτης ύλης - παρέμβαση για τη διαμόρφωση σταθερών τιμών.
20. Χρηματοδότηση νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών του κλάδου


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ομάδα εργασίας με 19 μέλη)
α) Γενικές Προτάσεις
1. Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου
2. Στήριξη του ανθρώπινου παράγοντα
3. Παροχή τεχνικής επιστημονικής βοήθειας
4. Οργάνωση των παραγωγών - δημιουργία παραγωγικού ιστού
β) Ειδικές προτάσεις
5. Εκπαίδευση των επιχειρηματιών σε θέματα καινοτομίας
6. Συνεργασία των επιχειρήσεων
7. Ένταξη στη κοινωνία των πληροφοριών
8. Δημιουργία σήματος ποιότητας για τα Ηπειρωτικά προϊόντα
9. Προβολή και προώθηση των προϊόντων


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ομάδα εργασίας με 35 μέλη)
1. Σύγχρονη εσωτερική οργάνωση μονάδων
2. Δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος οργάνωσης παραγωγών
3. Δημιουργία ορεινών ιχθυοκαλλιεργειών & έκτακτων εκτροφών
4. Εμπλουτισμός εσωτερικών υδάτινων συστημάτων με γόνο χελιού
5. Δημιουργία κέντρου αναφοράς ιχθυοκαλλιεργειών
6. Οργάνωση δικτύου περιβαλλοντικής διαχείρισης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας
7. Ενίσχυση ιχθυοαποθεμάτων εσωτερικών νερών

* Για κάθε πρόταση προτείνεται ενδεικτικό κόστος έργου
Το συνολικό προτεινόμενος κόστος των 7 προτάσεων είναι: 1.596.000.000 δρχ.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ομάδα εργασίας με 20 μέλη)
Γενικές Προτάσεις
α) Στον τομέα της κτηνοτροφίας
1. Μακροχρόνια πολιτική στήριξης γεωργίας & κτηνοτροφίας
2. Δημιουργία με την υποστήριξη κινήτρων, πρότυπων μονάδων ανά δήμο ή επαρχία
3. Εφαρμογή στην πράξη επιστημονικών μεθόδων στην κτηνοτροφία
4. Χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων & εξοπλισμό
5. Καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής βάσει της ποιότητας των προϊόντων
6. Δημιουργία κτηνοτροφικών συνεταιρισμών σε συνεργασία με τις τυροκομικές μονάδες
7. Εκσυγχρονισμός ορεινής αιγοπροβατοτροφίας για την παραγωγή "βιολογικών" κτηνοτροφικών προϊόντων
8. Ίδρυση σύγχρονων χώρων άμελξης αιγοπροβάτων
9. Αύξηση ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος
β) Στον τομέα της τυροκομίας
10. Πιστοποίηση παραγόμενων προϊόντων (ΠΟΠ, Π.Γ.Ε κλπ)
11. Παραγωγή νέων προϊόντων (τυριά χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος, αλάτι κλπ)
12. Σύνδεση παραδοσιακών παραγόμενων προϊόντων με αγροτοτουριστικές δραστηριότητες
13. Δημιουργία προϊόντων με ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
14. Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για τυροκομεία (ISO, HACCP κλπ)
15. Συνεργασία για τη σύγχρονη προώθηση, προβολή διαφήμισης και εμπορία των προϊόντων
16. Χρηματοδότηση νέων μονάδων
17. Δημιουργία εργαστηρίου φυσικοχημικού & μικροβιολογικού ελέγχου
18. Δημιουργία σύμπραξης - συνεργασίας μικρών κυρίως επιχειρήσεων
19. Δια βίου εκπαίδευση των επιχειρηματιών
20. Οργάνωση και εξειδικευμένη στελέχωση των επιχειρήσεων
21. Οργάνωση τοπικών εκθέσεων /πρατηρίων πώλησης
22. Δια βίου ενημέρωση - εκπαίδευση παραγωγών γάλακτος
23. Παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας προϊόντων
24. Συνεργασία φορέων για την αποτελεσματική πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας παραγόμενων προϊόντων
Ειδική πρόταση Προβλεπόμενο κόστος: 720.000.000 δρχ.
25. Πιλοτική παραγωγή επώνυμο σκληρού τυριού από ομάδα παραγωγών


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ* (ομάδα εργασίας με 15 μέλη)
1. Αξιοποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας μαρμάρου
2. Μελέτη - έρευνα για τον εντοπισμό πετρωμάτων
3. Μελέτη - έρευνα αγοράς
4. Δημιουργία κέντρου μαρμάρου

* Για κάθε έργο υπάρχει προβλεπόμενο κόστος
Το Συνολικό προβλεπόμενο κόστος των 4 προτάσεων είναι : 643.000.000 δρχ.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ομάδα εργασίας με 15 μέλη)
Προτάσεις προσέλκυσης επισκεπτών
1. Δημιουργία φορέα προώθησης και προβολής και οικολογικού τουρισμού
2. Υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου marketing
3. Παραγωγή ειδικού εγχειριδίου προβολής οικολογικού τουρισμού
4. Οργάνωση συστηματικών επισκέψεων σε τουριστικούς πράκτορες εκτός Ηπείρου
5. Συμμετοχή σε εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις
6. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας
7. Δημιουργία "σήματος κατατεθέν" - "ταυτότητας" για τον τοπικό οικολογικό τουρισμό
8. Δημιουργία σχεδίου εκμετάλλευσης της κληρονομιάς & ιστορίας για την προσέλκυση επισκεπτών
9. Βελτίωση υποδομών με καινοτόμα έργα (π.χ. υποδομές ιππασίας κλπ)
10. Ανάπτυξη εκδρομών σε εξειδικευμένους χώρους (αγροκτήματα, παραδοσιακή κουζίνα κλπ)
11. Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών όπως ατομική κουζίνα σε παραδοσιακά σπίτια κ.α
12. Προβολή της παραδοσιακής τοπικής κουζίνας
13. Ορθολογική διαχείριση του φυσικού πλούτου
14. Συνεχή συνεργασία με επιλεγμένα τουριστικά γραφεία οικολογικού τουρισμού
15. Εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών, εισιτηρίων από και προς την Ήπειρο
16. Ανάπτυξη εκμισθωμένων πτήσεων προς τα αεροδρόμια του Ακτίου και των Ιωαννίνων
17. Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. ιαματικών λουτρών, ζωγραφικής, φυσικής ιστορίας κλπ)
18. Δημιουργία "σήματος ποιότητας" των παρεχόμενων υπηρεσιών
19. Δια βίου εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας
20. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καμπάνιας προβολής
21. Δημιουργία καταστατικού χαρτί οικολογικού τουρισμού
22. Εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών οικολογικού τουρισμού
23. Δημιουργία δομής αξιολόγησης των δράσεων - ενεργειών προβολής και προώθησης
24. Συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού
Προτάσεις - Προτεραιότητες:
α. Εξεύρεση οργανισμού για τη συνολική προώθηση του οικολογικού τουρισμού
β. Σχεδιασμός υλοποίησης των ανωτέρω 23 προτάσεων
γ. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα όπως τα παραπάνω
δ. Προσέγγιση κατά προτεραιότητα των αγορών της Αγγλίας - Γερμανίας - Ολλανδίας

Αρχικά Βήματα
Α. Δημιουργία εγχειριδίου οικολογικού τουρισμού (ειδικών μορφών τουρισμού)
Β. Δημιουργία βασικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο
Γ. Προσέγγιση μιας "πρώτης ομάδας" εξειδικευμένων τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (βάσει ενεργειακής επιθεώρησης σε 12 επιχειρήσεις)
1. Ενημέρωση των επιχειρηματιών σε θέματα ορθολογικής ενέργειας - δυνατοτήτων εξοικονόμησης
2. Υλοποίηση προγράμματος αναλυτικής ενεργειακής επιθεώρησης σε επιλεγμένες εταιρείες
3. Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένες εταιρείες & διάχυση των αποτελεσμάτων
4. Θέσπιση, βάσει φορολογικού - νομοθετικού πλαισίου, κινήτρων ανανέωσης εξοπλισμού/ εφαρμογής νέων τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας