Τι είναι το RIS

tik.gif (96 bytes)    Καινοτομία
tik.gif (96 bytes)    RIS Ηπείρου
tik.gif (96 bytes)    Δομή του Προγράμματος
tik.gif (96 bytes)    Το Ευρωπαϊκο Δίκτυο RIS

 

 

Καινοτομία

Ορισμός:

Καινοτομία & Επιχειρήσεις

Η καινοτομία πρέπει να είναι ο βασικός άξονας όλων των δράσεων της πολιτικής που αναλαμβάνονται στους τομείς των επιχειρήσεων τόσο στα αρχικά στάδια όσο και στα τελικά στάδια της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών (πράσινη βίβλος για την καινοτομία. Καινοτομία είναι τόσο η διαδικασία όσο και το αποτελέσματά της.

Η καινοτομία ως διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο επινοείται και παράγεται η καινοτομία, όπως τα διάφορα στάδια που οδηγούν σε αυτήν (δημιουργικότητα, μάρκετινγκ, έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμός, παραγωγή και διαμονή κλπ.).

Η καινοτομία ως αποτέλεσμα είναι το νέο προϊόν, η νέα μέθοδος, η νέα υπηρεσία που παράγεται από την επιχείρηση.

Η καινοτομία δεν είναι κατ’ ανάγκη συνώνυμη με την (υψηλή) τεχνολογία, παρά το γεγονός ότι κάνει την εμφάνισή της όλο και πιο συχνά στους βιομηχανικούς εξοπλισμούς, τα υλικά, τα λογισμικά και τις μεθόδους.

Σημαντικό ποσοστό των καινοτομιών προκύπτει από νέους συνδυασμούς γνωστών στοιχείων, από νέες χρήσεις, ή ακόμα από την δημιουργικότητα στο σχεδιασμό των προϊόντων.

επιστροφή στην κορυφή...

RIS Ηπείρου

Regional Innovation Strategy of Epirus

Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Ηπείρου

Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία:

Η 5η περιοδική έκθεση της ‘κοινωνικής & οικονομικής κατάστασης των Περιφερειών’ καταλήγει σε δύο βασικά συμπεράσματα:

Σύμφωνα με την πράσινη βίβλο για την καινοτομία, οι επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει:

Να προσανατολίσουν τις προσπάθειές τους, στο να βελτιώσουν την ικανότητά τους, να μετατρέπουν τεχνολογικές ανακαλύψεις σε εμπορικές επιτυχίες και να χρηματοδοτούν αποτελεσματικά τις άυλες επενδύσεις, που έχουν αποφασιστική σημασία για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα RIS καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την βελτίωση της ικανότητας των περιφερειών να απορροφούν και να ενσωματώνουν καινοτόμες δράσεις, παρέχοντας ένα πλαίσιο για καινοτόμες πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Τα προγράμματα RIS που χρηματοδοτούνται από το άρθρο 10 της 16ης Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής και Συνοχής έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Στόχοι & Ενέργειες

Το πρόγραμμα RIS της Ηπείρου έχει δύο βασικούς στόχους:

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες όπως:

επιστροφή στην κορυφή...

Το πρόγραμμα RIS χρηματοδοτείται και αξιολογείται από την 16η Γ.Δ. της Ε.Ε. και το ΥΠ.ΕΘ.Ο. Τα προτεινόμενα έργα, που θα προταθούν για την ανάπτυξη της καινοτομίας, μπορεί να υλοποιηθούν, μετά το τέλος του προγράμματος, με τη βοήθεια των χρηματοδοτήσεων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Η οργανωτική δομή εξασφαλίζεται με την δημιουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Μονάδας Διαχείρισης, τη συμμετοχή του σύμβουλου διαχείρισης και τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων και των ομάδων εργασίας (ιδέ διάγραμμα.:

domi_sxima.gif (30094 bytes)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Ε.Π.) έχει τη συνολική εποπτεία του προγράμματος. Η επιτροπή αποτελείται από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου, τις τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα τέσσερα Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου και το BIC Ηπείρου. Της Ε.Π. προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Δημήτριος Καλουδιώτης.

Η ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ εξασφαλίζει την καθημερινή υποστήριξη του προγράμματος και την άρτια υλοποίησή του, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου. Αποτελείται από εκπροσώπους της Γ.Γ.Π. Ηπείρου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του BIC Ηπείρου. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του έργου είναι το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μέλη ΜΟΔ

Ράπτης Φώτης Περιφέρεια Ηπείρου
Σκάλκος Δημήτρης BIC Ηπείρου
Φιλίππου Κατερίνα BIC Ηπείρου
Φωτιάδης Δημήτρης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μπακούρος Ιωάννης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Μονάδα Διαχείρισης πλαισιώνουν ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, οι ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ και το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ RIS. Σύμβουλος διαχείρισης του προγράμματος είναι ο κ. Ι. Μπακούρος, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα ασχοληθούν με τις ανάγκες καινοτόμων δράσεων ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτές παίρνουν μέρος άτομα από αντίστοιχες επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στους συγκεκριμένους τομείς, και εκπρόσωποι φορέων

επιστροφή στην κορυφή...

Ευρωπαϊκό δίκτυο RIS

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μια από τις 5 Περιφέρειες που επελέγησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διεξαγωγή του προγράμματος RIS τη διετία 1999, 2000. Μέχρι σήμερα 21 Περιφέρειες έχουν ήδη υλοποιήσει με επιτυχία παρόμοια προγράμματα (διετίες 1994 1996 και 1997 1998).Όλες μαζί οι Περιφέρειες είναι μέλη του δικτύου RIS. Οι δράσεις που αναλαμβάνει το δίκτυο είναι οι ακόλουθες:

Σε κάθε περιφέρεια όπου υλοποιείται το πρόγραμμα RIS δίνονται κίνητρα προκειμένου να αναγνωρισθούν οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο όπου θα συναντώνται η προσφορά και η ζήτηση καινοτομίας.

Το δίκτυο RIS επιδιώκει την μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των περιφερειών του δικτύου, τη δημιουργία κλίματος ομοφωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών, την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων, και την πραγματοποίηση κοινών επιδιώξεων.

euromap.gif (8594 bytes)

επιστροφή στην κορυφή...