ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

  Εισαγωγή
  Πιλοτική Οργάνωση Ομάδων Εργασίας
  Οργάνωση
  Δηλώσεις συμμετοχής
  Συναντήσεις Ομάδων Εργασίας

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κάθε σχεδιασμός περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης απαιτεί:

 Με βάση τα παραπάνω τρία κριτήρια, και με σκοπό το σχεδιασμό της τελικής πρότασης Περιφερειακής Στρατηγικής της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, οργανώνονται ομάδες εργασίας των κυριοτέρων κλάδων της περιοχής, που θα ασχοληθούν με την κατάρτιση προτάσεων καινοτόμων δράσεων ανάπτυξης του κάθε κλάδου στην Ήπειρο. 

Οι κλάδοι που έχουν επιλεγεί είναι:

º ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ º ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
º ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ º ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (μεταποίηση)
º ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (μάρμαρο) º ΑΣΗΜΟΥΡΓΙΑ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι ομάδες εργασίας προβλέπεται να οργανωθούν και να ξεκινήσουν τις συναντήσεις στις αρχές του 2000 (φάση ανάλυσης και αξιολόγησης του προγράμματος).

Για κάθε κλάδο, βάσει των εργασιών κάθε ομάδας, θα συνταχθεί μία αναφορά / μελέτη από τον συντονιστή της ομάδας.  Η εν λόγω αναφορά θα ενσωματωθεί στο τελικό σχέδιο που θα προκύψει από το πρόγραμμα RIS.

Οι προτάσεις, συνολικά η μέρος αυτών, θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του άξονα χρηματοδότησης της καινοτομίας του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Περιφέρειας της Ηπείρου.

Επιστροφή στην κορυφή...

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την καλύτερη οργάνωση των ομάδων εργασίας και την αποτελεσματικότερη απόδοση του έργου των οργανώθηκαν σε πιλοτική φάση οι πρώτες ομάδες εργασίας,  τον Ιούνιο του 1999 (στην διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος:  φάση ενημέρωσης και πληροφόρησης).  Τα μέλη κάθε ομάδας συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις 2 Ιουλίου στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου Καινοτομίας που οργανώθηκε στα Ιωάννινα (ιδέ link συνέδρια – ημερίδες).  Κατά την διάρκεια αυτής της πρώτης «συνεδρίασης γνωριμίας» ανταλλάχτηκαν απόψεις για την υφιστάμενη κατάσταση κάθε κλάδου, και τις προοπτικές ανάπτυξης του, και συζητήθηκε ο βέλτιστος τρόπος οργάνωσης των ομάδων εργασίας στην δεύτερη φάση του προγράμματος (2000).

 

Φώτο:  Συνεδρίαση της Ομάδας εργασίας του κλάδου της ασημουργίας – Ιούλιος 1999 (πιλοτική φάση) 

 

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με στόχο την έμπρακτη απόδειξη:

οργανώθηκε πρωθύστερα, η ομάδα εργασίας του οικολογικού τουρισμού από τον Μάρτιο του 1999, (αρχική φάση ανάπτυξης του προγράμματος RIS).

Για την επιλογή του συντονισμού της συγκεκριμένης ομάδας, λόγω της σπουδαιότητας της κλάδου για το μέλλον της περιοχής, αναζητήθηκε εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό.  Μετά από επαφές με ξένες πρεσβείες, επελέγη ως συντονιστής ο κ. John Swarbrooke, καθηγητής τουρισμού του πανεπιστημίου του Sheffield Hallam της Αγγλίας, και γνώστης της ανάπτυξης του οικολογικού τουρισμού σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο. 

Η ομάδα εργασίας στελεχώθηκε από επιχειρηματίες, και στελέχη των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας κλπ.

Οι πρώτες συναντήσεις της ομάδας έγιναν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, 1999 (με την συμμετοχή του κ. Swarbrooke). 

Στην συνέχεια συντάχθηκε η προκαταρτική αναφορά από τον συντονιστή, και αφού αξιολογήθηκε, εγκρίθηκε από τα μέλη της ομάδας εργασίας κατά την διάρκεια των  συναντήσεων του Απριλίου, 1999.

Στο επόμενο στάδιο των συναντήσεων, με προτροπή των μελών της ομάδας εργασίας, αναζητήθηκαν οι πόροι, για την ΑΜΕΣΗ υλοποίηση ορισμένων προτάσεων της αναφοράς, όπως:

 Η πρώτες δύο δράσεις υλοποιούνται ήδη, με χρηματοδότηση των Ν.Α. της Ηπείρου, και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2000.  Η τελευταία ενέργεια θα υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2000, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου της Περιφέρειας.

Οι παραπάνω ενέργειες υλοποιούνται με την συμβολή των μελών της ομάδας εργασίας και την στενή καθοδήγηση του συντονισμού.

Η ομάδα εργασίας συγκαλείται, σε συνεχή βάση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από την έναρξη ενεργοποίησης της,

Φωτο:  Συνεδρίαση της ομάδας εργασία του κλάδου οικολογικού τουρισμού – Απρίλιος 1999 (με την συμμετοχή του εμπορικού ακόλουθου της Βρετανικής πρεσβείας κ Graeme G.Thomas)

Επιστροφή στην κορυφή...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RIS ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΛΑΔΟΙ:

Δημιουργούνται 6 ομάδες εργασίας στους κλάδους:

Ο κάθε συμμετέχων σε ομάδα θα πρέπει να έχει εμπειρία και γνώση των χαρακτηριστικών του κλάδου, και της υπάρχουσας κατάστασης του στη Ήπειρο.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της κάθε ομάδας θα είναι να ασχοληθεί με τα εξής θέματα:

  1. Χαρακτηριστικά του κλάδου σε Ευρώπη / Ελλάδα

  2. Υπάρχουσα κατάσταση στη Ήπειρο (SWOT ανάλυση εάν είναι δυνατόν)

  3. Καινοτόμες προτάσεις ανάπτυξης του κλάδου στην Ήπειρο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

Οι εργασίες κάθε ομάδας θα συντονισθούν από εξειδικευμένο επιστήμονα, γνώστη του κλάδου, και της υπάρχουσας κατάστασης στην Ήπειρο.  Ο συντονιστής θα αναλάβει να συντάξει και την τελική αναφορά /μελέτη της ομάδας.  Η τελική αναφορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί μέχρι το τέλος Απριλίου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θα γίνουν τρεις η τέσσερις συναντήσεις.  Όλες οι ομάδες θα συναντηθούν από κοινού στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική περίοδο.  Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στο Μέτσοβο στις 26, 27 Φεβρουαρίου.  Η δεύτερη στην Ηγουμενίτσα στα μέσα Μαρτίου, και η τρίτη στην Πρέβεζα στα τέλη Μαρτίου.  Τέταρτη συνάντηση θα γίνει εφ’ όσον είναι απαραίτητη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Ο συμμετέχων σε ομάδα εργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της ομάδας, και να καταθέσει τις απόψεις του, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, και υπό την καθοδήγηση του συντονιστού.

Η αμοιβή για κάθε συνεδρίαση της ομάδας θα είναι 15.000 ΔΡΧ. (για κάθε συμμετέχοντα).  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων υπάρχει ειδική φόρμα, που θα πρέπει να συμπληρωθεί, και να αποσταλεί στο fax 444457 κατά προτίμηση, μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου.

Επιστροφή στην κορυφή...