BIC of Epirus


ΕπιλογέςΥποΕπιλογέςΑνάδοχος Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου
Τηλ.: 2651072164
Fax.: 2651031224
ggphp@otenet.gr
Φορέας Υλοποίησης
BIC Ηπείρου
Τηλ.: 2651044447
Fax.: 2651044467
bicepirus@ioa.forthnet.gr
Φορέας Πληρωμών
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου
Τηλ.: 2651034054
Fax.: 2651034054
ptathes@otenet.gr

 

Στρατηγική Προγράμματος

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει χειροπιαστά αποτελέσματα που θα επηρεάσουν τις προτεραιότητες της περιφερειακής στρατηγικής με ένα θετικό τρόπο. Όλες οι δράσεις που προτείνονται είναι καινοτόμες και ριψοκίνδυνες λόγω των τοπικών ιδιομορφιών που προαναφέρθηκαν. Εάν η πιλοτική εφαρμογή των δράσεων στεφθεί με επιτυχία τότε θα επηρεασθούν περαιτέρω τόσο ο προσανατολισμός όσο και η επιτυχία των κοινοτικών χρηματοδοτικών πόρων της περιφέρειας.

Όλες οι δράσεις επηρεάζονται από τα αποτελέσματα του προηγούμενου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη στρατηγική ανάλυση της περιφέρειας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος RIS και το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που φιλοδοξεί να ανά-οριοθετήσει και να υποστηρίξει τις τοπικές ΜΜΕ ή να δημιουργήσει νέες. Κατά την περίοδο 1994-1999 το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είχε ως στόχο την:

 1. Ανάπτυξη των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών
 2. Αγροτική ανάπτυξη και ορεινές περιοχές
 3. Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και
 4. Αποτελεσματική χρήση ανθρώπινων πόρων.

Τα νέα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης περιλαμβάνουν μία καλά δομημένη προσέγγιση για την υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης:

 1. Η ανάπτυξη της περιφέρειας ως η νέα δυτική πύλη της Ελλάδας στην Βόρεια Ελλάδα και στην Ευρώπη και η χρήση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που δημιουργούνται από τις νέες υποδομές μεταφορών
 2. Η περαιτέρω ανάπτυξη των αστικών υποδομών και υπηρεσιών
 3. Η ανάπτυξη του τουρισμού–η προστασία και ανάπτυξη των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων
 4. Η αειφόρος ανάπτυξη των μη-αστικών περιοχών
 5. Η ποιοτική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι καινοτόμες και ριψοκίνδυνες. Έχουν ως στόχο την ανάπτυξη προσανατολισμών πολιτικής και μετρήσεων που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της καινοτόμας σκέψης και γενικότερα της καινοτομίας στην περιφέρεια. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας με τοπικούς φορείς και με την χρήση των ήδη υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών υποδομών

Στρατηγικοί προσανατολισμοί:

 1. Η ανταγωνιστική θέση της Ηπείρου πιθανότατα να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Η Περιφέρεια έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα βαθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο ελληνικό όρο κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν και θα υποστηριχθούν από το υπάρχοντα Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η Εγνατία Οδό, τα νέα τοπικά οδικά δίκτυα, η επέκταση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το νέο Τεχνολογικό Πάρκο κ.τ.λ., δημιουργούν ένα τελείως νέο περιβάλλον για την περιοχή. Λαμβάνοντας όλα τα προαναφερόμενα υπόψη, η Ήπειρος θα πρέπει να κατανοήσει καλύτερα τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες εμφανίζονται ειδικότερα στον τομέα των υπηρεσιών και πιθανώς να αναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της. Η Περιφέρεια θα πρέπει στο μέλλον να ενεργήσει όχι ως «πέρασμα» προς την Ελλάδα, αλλά ως ένα μέρος με ενδογενή ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί μία ανάλυση ευκαιριών και υλοποίηση πιλοτικής δράσης στους τρεις τομείς κλειδιά όπως, ENICT(επιχειρηματικότητα στον τομέα των υπηρεσιών και κυρίως στην τεχνολογία πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, ICT), ENTRA (επιχειρηματικότητα στα οδικά δίκτυα) και ENTOUR (επιχειρηματικότητα στον τουρισμό).
 2. Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων, για την Περιφέρεια, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού να αντιδρά στις αλλαγές. Η καινοτομία υποβοηθάτε από τις υποδομές, αλλά μόνο η καλλιέργεια της καινοτομίας δύναται να δημιουργήσει νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και γνώσεις καινοτομίας. Το τοπικό επιχειρηματικό δυναμικό είναι αδύναμο, χαρακτηρίζεται κυρίως από μικρές και μη-φιλόδοξες εταιρίες, που λειτουργούν σε τοπικό περιβάλλον. Γι αυτό τον λόγο η εκπαίδευση των υπαρχόντων επιχειρηματιών ή των μελλοντικών θεωρείται απαραίτητη. Στην Ελλάδα τόσο τα Διαρθρωτικά Ταμεία όσο και τα επιχειρησιακά προγράμματα υποστηρίζουν ένα αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αλλά αυτό που φαίνεται ότι λείπει είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών εκπαίδευσης οι οποίες δύναται να παρέχουν έναν νέο τρόπο σκέψης στους πιθανούς επιχειρηματίες έτσι ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο μέσω της υλοποίησης καινοτόμων ιδεών. Η παρακάτω μελέτη και οι πιλοτικές δράσεις εκπαίδευσης θα εφαρμοστούν με σκοπό να προσδιοριστούν οι ανάγκες εκπαίδευσης καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την προώθηση μίας κουλτούρας επιχειρηματικής καινοτομίας.
  • Καινοτόμος επιχειρηματικότητα διαμέσου νέων τεχνολογιών (ΙΝΕΝΤ)
  • Καινοτόμος επιχειρηματικότητα διαμέσου της Διεθνοποίησης (ΙΝΕΙ)
  • Καινοτόμος επιχειρηματικότητα διαμέσου αποδεδειγμένων επιδεξιοτήτων (INEPE).
 3. Οι επενδυτικές ευκαιρίες και οι νέες καινοτόμες εταιρίες δεν αποτελούν συνήθως αποτελέσματα εφαρμογής προγραμμάτων ή δημόσιων υποστηρικτικών δράσεων. Εξαρτώνται κυρίως από την κίνηση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Στην πράξη μόνο το ιδιωτικό κεφάλαιο, είτε με την μορφή ατομικών επενδυτών (Business Angels), είτε με την μορφή εταιρικών επενδυτών με την μορφή κεφαλαίου μακροπρόθεσμων και επισφαλών επενδύσεων (Venture Capital) ή το επιχειρησιακό κεφάλαιο μπορούν να προσφέρουν την απαιτούμενη υποστηρικτική βοήθεια. Αναφορικά με αυτό δύο παράγοντες είναι σημαντικοί. Πρώτον, που ακριβώς βρίσκονται οι ενδιαφέρουσες και απολύτως δικαιολογημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, και δεύτερον αν οι μελλοντικοί επενδυτές γνωρίζουν για αυτές τις συγκεκριμένες ευκαιρίες. Σε αυτό το σημείο η Περιφέρεια θα αναπτύξει δυο δραστηριότητες κλειδιά, έτσι ώστε να τεκμηριώσει καλύτερα τις υπάρχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες, οι οποίες θα διατεθούν διαμέσου ενός επενδυτικού οδηγού, ο οποίος αυτή την στιγμή λείπει από την Περιφέρεια. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω πιλοτικές δράσεις:
  • Πλάνα επίσκεψης των Business Angels και Corporate Investors (εταιρικών επενδυτών)
  • Εκδηλώσεις ανεύρεσης συνεργατών από εταιρίες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις μέσω venture capital (κεφάλαιο μακροπρόθεσμων και επισφαλών επενδύσεων)
  • Επισκέψεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, παρουσιάσεις και δράσεις δικτύωσης των ελληνικών οικονομικών κέντρων (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) με σκοπό να ενημερωθούν για τις ενδεχόμενες καινοτόμες ευκαιρίες. Επίσης παρόμοιες δράσεις θα υλοποιηθούν και στο εξωτερικό.
  • Ένας οδηγός καλής πρακτικής για τις εταιρίες ο οποίος θα επικεντρώνεται σε παράγοντες κλειδιά με στόχο την προσέλκυση επενδυτών.
 4. Τεχνολογική υποστήριξη για τις εταιρίες τους οργανισμούς και ιδιαίτερα τις καινοτόμες ΜΜΕ της Περιφέρειας, στα πλαίσια αφενός της ανάπτυξης και χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και αφετέρου της εκμάθησης της μεθόδου ανάκτησης επικεντρωμένων πληροφοριών και της διαχείρισης αυτών μέσω της χρήσης του διαδυκτίου.
 5. Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα δεν βασίζεται σήμερα μόνο στις ευκαιρίες αλλά εξαρτάται και από τις μελλοντικές διαμορφώσεις της τοπικής οικονομίας και των τεχνολογικών αναγκών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο η διαμόρφωση της τωρινής πολιτικής καινοτομίας δεν δύναται να διαμορφωθεί δίχως να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές τάσεις. Η Ήπειρος θα διαμορφώσει μια καλά-επικεντρωμένη περιφερειακή δράση πρόβλεψης με σκοπό να αναπτύξει μια κοινή αντίληψη μεταξύ των εμπλεκομένων που θα αφορά τις βασικές απειλές και ευκαιρίες για τα επόμενα 10-15 χρόνια και να δημιουργήσει εναλλακτικά σενάρια για την περιφερειακή πολιτική καινοτομίας. Έμφαση θα δώσει στην τεχνολογία σε 3 κύριους τομείς και 2 κύρια πεδία. Οι τομείς είναι: ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες (ICT). Τα πεδία είναι: η Ήπειρος ως η καινούργια συνδετική πύλη με την δυτική Ευρώπη και ο ρόλος των μεταφορών καθώς οι επιδράσεις της διεύρυνσης της Ε.Ε στα διαρθρωτικά ταμεία και Ταμεία Συνοχής τα οποία σήμερα αποτελούν την κύρια πηγή περιφερειακής ανάπτυξης.
 6. Η καινοτομία αποτελεί μια κοινότυπη «λέξη» σε όλες τις δραστηριότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στην Ελλάδα υποστηρίζουν παρόμοιες δραστηριότητες οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο κομμάτι των τομέων της ελληνικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για καινοτόμες δράσεις δεν παρακολουθείται προσεκτικά έτσι ώστε να τονιστούν οι ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται από παράλληλες δράσεις. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Ερευνάς και Τεχνολογίας υποστηρίζει επιχειρησιακά σχέδια και τα λειτουργικά έξοδα νέων καινοτόμων spin off επιχειρήσεων. Δράσεις όπως η κίνηση ιδιωτικού κεφαλαίου και η καινοτόμος εκπαίδευση θα πρέπει να είναι γνωστές στους νέους επιχειρηματίες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μίας πιλοτικής πρωτοβουλίας που θα ονομάζεται «Επιτροπή Διαμεσολάβησης Πολιτικής Καινοτομίας» η οποία πρόκειται να λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προτεινόμενης καινοτόμου δράσης και θα φιλτράρει τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα παραγόμενα αποτελέσματα και θα τροφοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων σχημάτων αποφεύγοντας φαινόμενα αντιγραφής. Η Επιτροπή θα παρουσιάζει την δουλειά της μέσω αναφορών ανά 6 μήνες και θα επικοινωνεί τόσο με την περιφέρεια όσο και με τους τοπικούς φορείς.
 7. Η καινοτομία στην κορυφή της ατζέντας πολιτικής. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος των τελευταίων δράσεων με τις οποίες πραγματεύεται η πρόταση των Καινοτόμων Δράσεων της Ηπείρου. Η προώθηση και η υποστήριξη της καινοτομίας δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την ευρύτερη ενημέρωση και την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, ιδιωτικό κεφάλαιο, τοπικούς φορείς και δημιουργούς πολιτικής. Επιπρόσθετα, η γλώσσα της καινοτομίας δεν μπορεί να αποτελεί μία « ξύλινη» γλώσσα αλλά θα πρέπει να είναι κατανοητή από τους όλους τους προαναφερόμενους εμπλεκόμενους οι οποίοι καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο με τις ιδέες τους την συμμετοχής τους. Από αυτή την οπτική γωνία, θα οργανωθεί μια εκστρατεία ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και μία εβδομάδα καινοτομίας με εκθέματα τοπικών επιχειρήσεων, εργαστήρια πληροφόρησης, και μέρες πληροφόρησης σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης, ενημερωτικά φυλλάδια, τρίπτυχα και μπροσούρες, και παροχή πληροφοριών σε τοπικές ιστοσελίδες. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η συμμετοχή σε διεθνή γεγονότα και εκδηλώσεις για την Καινοτομία
 8. Συνεχής παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του προγράμματος.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή

Στόχοι
Στρατηγική
Δράσεις
Προστηθεμενη Αξία
Συμβατότητα και συνέργια
Διοικητική Υποστήριξη
Χρονοδιάγραμμα
Σύστημα Χρηματοδότησης
Οικονομικά Στοιχεία

 

 
Region of Epirus Europe BIC of Epirus