1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 1999

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

(RIS ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

Δρ. Ι.Λ. Μπακούρος

Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Οι κύριοι στόχοι της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 'Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας' (Regional Innovation Strategy - RIS) που υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ήταν να επεκτείνει και να υποστηρίξει τα αποτελέσματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας" (Regional Innovation and Technology Transfer Strategy - RITTS) που υλοποιήθηκε από την Νομαρχία Μαγνησίας (μια από τις τέσσερις Νομαρχίες της Περιφέρειας). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε την ξεκάθαρη πρόθεση να λειτουργήσει ως ένα ουδέτερο συντονιστικό σώμα, μέσω του οποίου τα συμφέροντα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η βιομηχανία και οι διάφοροι φορείς στις τέσσερις νομαρχίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μια κοινή στρατηγική που να βασίζεται στην καινοτομική ανάπτυξη.

Με δεδομένο ότι, οι κύριες τεχνολογικές πρωτοβουλίες στην περιοχή είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο της μιας ή της άλλης νομαρχίας (βλέπε, μελέτες εφικτότητας επιστημονικών / τεχνολογικών πάρκων για την Λάρισα και τον Βόλο), στόχος του RIS ήταν να υποστηρίξει την καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου στρατηγικής για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου νοοτροπίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στηριζόμενοι στις εμπειρίες και στην κοινωνική συναίνεση που επετεύχθη μέσω της υλοποίησης του προγράμματος RITTS, το RIS Θεσσαλίας είχε θέσει σαν μεσοπρόθεσμο στόχο να προετοιμάσει και να προάγει μια σειρά καινοτομικών παρεμβάσεων και δράσεων βασισμένων σε μέτρα οικονομικής ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική φάση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ενωμένης Ευρώπης (1999 και μετά). Τέτοιου είδους μέτρα έπρεπε να λάβουν υπόψη την έλλειψη ενδογενών δυνατοτήτων να πραγματοποιηθεί καινοτομία στην διαδικασία παραγωγής ή στο παραγόμενο προϊόν για την μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Η Μονάδα Διαχείρισης, (ΜΔ) από την αρχή της λειτουργίας της, έθεσε ως στόχο και έδωσε μεγάλη έμφαση και προσπάθεια για να διασφαλίσει την σταθερή και ενεργή συμμετοχή όλων των συμβαλλομένων φορέων σε αυτό το πρόγραμμα.

Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου, η ΜΔ οργάνωσε μια σειρά δράσεων, παρήγαγε και διένειμε ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα, ζήτησε από συμμετέχοντες στο RIS να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και προσέλκυσε μια ευρεία κάλυψη από τα Μέσα Επικοινωνίας της τοπικής και περιφερειακής Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας και του Γραπτού Τύπου.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών είχαν εκπονηθεί διάφορες μελέτες που αφορούσαν την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας ή συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την καινοτομία (εκπαίδευση, χρηματοδότηση, εξαγωγές κλπ). Οι μελέτες και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του RIS Θεσσαλίας βασίστικαν στο υπάρχων υλικό και αφορούσαν:

O Συλλογή, ανάλυση και εκτίμηση των υφιστάμενων μελετών,

O Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των τοπικών εταιρειών, σε φόρμα GIS,

O Συλλογή Περιφερειακή Πληροφοριών για τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις,

O Ερωτηματολογίου για τις Τεχνολογικές και Καινοτομικές Εφαρμογές των ενεργών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

O Ανάλυση των κυριότερων τεχνολογικών και βιομηχανικών τάσεων σε τομείς- κλειδιά που επηρεάζουν την περιφέρεια (πέντε ξεχωριστές μελέτες: κλωστοϋφαντουργία, πρωτογενής τομέας, τρόφιμα /ποτά , ξύλο / έπιπλο, μέταλλο),

O Τεχνολογικούς ελέγχους και ανάλυση των αναγκών κατάρτισης,

O Ανάλυση της τεχνολογικής έρευνας και προσφοράς, σύνδεση με Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα.

Ένας συγκεκριμένος αριθμός πιλοτικών προγραμμάτων εκτελέστηκαν με σκοπό να ελεγχθεί η πρακτική εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων, προτάθηκαν σαν ανάλυση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του και θα καταδείχθηκαν μέσω της απαραίτητης διαδικασίας για την ανάπτυξη ενός Στρατηγικού Πλάνου Καινοτομίας για την Θεσσαλία.

Τα μέλη της Μονάδας Διαχείρισης είχαν μια σειρά συναντήσεων εργασίας με τους εκπροσώπους των Ομάδων Τεχνικής Υποστήριξης των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος κατά την διάρκεια των διαφόρων εκδηλώσεων RIS/RITTS που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες ή στην Ελλάδα, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Συζήτησαν και ανέλυσαν τις λεπτομέρειες του συμβολαίου και τις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να ληφθούν για την αποτελεσματική πρόοδο του προγράμματος.

Στη βάση των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα διαμόρφωνε ένα Σχέδιο Στρατηγικής Περιφερειακής Καινοτομίας στο τέλος της 24μηνης περιόδου, σε τρία μεγάλα βήματα:

Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Καινοτομία.

Διεθνές Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων.

Μονοήμερο Συνέδριο.

Όταν το Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Καινοτομία οριστικοποιήθηκε, η Μονάδα Διαχείρισης και ο Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας διαμορφώσα σε δυο στάδια το αρχικό Σχέδιο Δράσης Περιφερειακής Καινοτομίας με:

Καθορισμός ενός Σχεδίου Δράσης - Τεχνικές Εκθέσεις.

Προσδιορισμός των μέσων υλοποίησης και χρηματοδότησης.

[back in Englis version]

aar002.gif (737 bytes)